MARTNA PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA

AINEKAVAD

Eesti keel ja kirjandus

Inglise keel

Vene keel

Matemaatika

Loodusained

Ajalugu

Ühiskonnaõpetus

Inimeseõpetus

Kehaline kasvatus

Kunstiõpetus

Muusikaõpetus

Töö- ja tehnoloogiaõpetus